چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران در همدان آغاز شد