3.5 میلیون تن شیر خام کشور از گاوهای اصیل و ژنومیکی تولید می شود/ گاوهای اصیل هلشتاین ایران با دام های