آمریکا در برابر توافق هسته ای ایران به اسرائیل اف 35 می دهد