نشست علمی «کاربرد یافته‌های علم اعصاب‌شناختی در رسانه» برگزار شد