اظهار نظر تأمل برانگیز وزیر ورزش در مورد گنجایش ورزشگاه یادگار امام/ وقتی اطلاعات بین المللی جناب وز