بیش از 900 هکتار از اراضی شهرستان کرمانشاه زیر کشت نخود پاییزه