چهارمین گروه گردشگران خارجی با قطار وارد فارس شدند