حادثه در صنعت گاز با 2هزار بار اتو کردن خطا بخشیده نمی‌شود