آشنایی با «جمعه» از خودکشی منصرفم کرد/ عشق پادزهر ناامیدی