بانوان جامعه برای از بین‌بردن اهداف نادرست بیگانگان گام بردارند