چیزی از اعتدال نمی بینیم / راه اصلاح طلب مطلوب و نامطلوب باید از هم جدا شود