سردار دهقان: شرایط سخت سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق نیازمند عزم جدی همه جریانات در عراق است