بیش از 22 درصد اشتغال فارس برپایه کشاورزی ایجاد شده است