استاندار گیلان: اهتمام برای رفع موانع پژوهشگران نباید شعاری باشد