یکهزار و 660 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز طرح های حوزه بهداشت و درمان است