معاون استاندار خوزستان: اهمیت هورالعظیم برای خوزستان، کمتر از نفت نیست