انس بانوان، کل جامعه را با قرآن مانوس می‌کند/ تقدیر صرف کافی نیست