«نماز» یکی از جلوه ها و جنبه های کلیدی میراث فرهنگی و تمدنی ملل مسلمان است