نواب‌رئیسان و روسای کمیته‌های پزشکی و بازی‌های آسیایی وارد تهران شدند