استخدام مهدس مکانیک ، صنایع ، عمران و معماری در تهران