پیمان جدید بانک‌ها با سیف درباره سودهای بانکی کوتاه مدت + متن توافق