استاندارد سازی نیازمند مشارکت عمومی است/پوشش یک درصد از تولیدات