نمود بی‌برنامه‌گی سازمان سینمایی در جشنواره‌ی کن + عکس