با اپراتورهای موبایلی که وارد حریم شخصی افراد شوند برخورد خواهد شد