مدیران دستگاههای اجرایی راهکار مناسبی برای رفع مشکلات حوزه صنعت ارائه دهند