روحانی: چشم امید کشورهای منطقه به ثبات و امنیت ایران است