مسجدالاقصی و حرم قدسی به عنوان دو کلمه مترادف تثبیت می شود