از سینمای اجتماعی سیاست‌زده تا پول‌های وارد شده بانک‌ها به سینما