فرزاد موتمن:پخش نشدن تیزرهای تلویزیونی دلیل منطقی ندارد