ناظران مجلس در شورایعالی نظارت بر نظام صنفی انتخاب شدند