پیرگوشی سومین عامل ناتوانی در کشور/منطقه 9 تهران بیشترین آلودگی صوتی را دارد