بازدید اعضای دانشگاه شهید بهشتی از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه