راننده فلسطینی که دو پلیس صهیونیست را زیر گرفته بود، به شهادت رسید