پایان مذاکرات افتخار ملت خواهد بود/کسی حق ندارد از جیب و جانب مردم شعار دهد و در جامعه افراطی‌گری و ش