شهردار صومعه سرا : موزه یاد آور پیشینه فرهنگی مردم است