گزارش روزنامه الیوم از پرتاب بطری و چوب و سنگ تا توهین و اهانت در بازی دیشب