نمایش و تحلیل «یک روز» در کارگاه تحلیل فیلم ارسباران