آماده هرگونه دفاع مشروع در برابر شرارت های استکبار جهانی هستیم