اگرکسی می‌خواهد شعار بدهد از جیب خودش بدهد نه مردم