رونمایی الجی از نمایشگر «کاغذ دیواری» با ضخامت کمتر از یک میلیمتر