ادامه بی نظمی در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی