کوتاه شدن دست برخی افراد از منافع شخصی باعث بروز حاشیه در شورای شهر