اینتر و توره به توافق رسیدند؛ اکنون نوبت ملی پوش ساحل عاجی است