تصویب ۳ دستور جلسه مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران