نایب رئیس IOC با رئیس کمیته ملی المپیک دیدار تخصصی داشت