دوره حفظ و تفسیر اجمالی قرآن طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار می شود