حرکت پرشتاب کشتی فرهنگ به سمت توسعه با همکاری اصحاب فرهنگ ادامه دارد