دولت تدیبر و امید تمام توانش را برای حل مشکلات مردم به کار گرفته است