رویکرد اصلی سازمان جنگلها حفظ آب،خاک و ترسیب کربن جنگلها و مراتع است