طنين شعار «تراختور، تراختور» در مراسم استقبال از روحانی